PŘEHLED NOMINAČNÍCH NÁVRHŮ

 

sd1901 byt. dům Nový Žižkov 

Nově vystavěná pětipodlažní bezbariérová budova s výtahem se sedátkem a tlačítky s Braillovým písmem. V suterénu jsou parkovací stání. Další parkoviště je v ulici Nerudova. Vyhrazená parkovací stání mají přímý výstup na komunikaci pro chodce. Přístup do budovy je širokým chodníkem s  přirozenou vodící linií. Zvonkový panel u vstupu je osazen tak nízko, že ho mohou ovládat i malé děti.

 

sd1902 prodejna Penny 

Prodejna je využivana jako velkoprostorova prodejna, kde bude nabizen zakaznikům plny sortiment zboži jak potravinoveho, tak i  nepotravinoveho charakteru. Před prodejnou o zastavěne ploše 1427 m2 je arealove parkoviště pro 51 vozidel. Objekt prodejny je obdelnikoveho půdorysu, ze ktereho na severovychodni straně vyčniva zasobovaci zazemi s rampou, přistupne z jihovychodni strany. Vnějši architektonicky raz budovy je tvořen barevnosti a profilaci fasadnich prvků, reklamnich ploch, log apod. Obvodove stěny budovy jsou tvořeny železobetonovymi sloupy a zdivem z keramickych tvarnic. Zastřešeni objektu je řešeno formou centralni pultove střechy svažujici se k severozapadni straně. Hlavni vstup do prodejny je situovan z jihovychodni strany. Okenni otvory a vstupy do objektu jsou z provoznich důvodů a naročnosti na zabezpečovani ochrany objektu navrženy v nejnutnějšim rozsahu. Fasada je hladka bila v kombinaci s šedou a červenou a jako vyrazny prvek je zde použit tahokov v medove barvě. Vyplně otvorů (ramy oken, dveři a dveřni křidla) dale sloupy a lemovani vstupni časti jsou červene. Prodejna je navržena jako přizemni samostatně stojici objekt o největšich celkovych rozměrech cca 49,95 m x 32,70 m (bez přesahů střechy) a vyška objektu je 6,20 m k navrhovane atice objektu. Na severozapadni straně je prodejna doplněna vlastnim zazemim (sklady, komunikace, kancelař, denní mistnost, šatny a hygienicke vybaveni pro zaměstnance). V severovychodni časti objektu je také umistěno řeznictvi se zasobovanim. Na severovychodni straně objektu prodejny je vybudovana zasobovaci rampa o rozměrech cca 7,1 m x 5,4 m, ktera je fasadně uzavřena a zastřešena. Hlavni vstup pro zakazniky do prodejny je vstupnimi dveřmi v hlinikovych ramech. Nad hlavnim vstupem je předsunuta markyza na ocelovych sloupech.

 

sd1903 revitalizace rybníku Haltýř 

Revitalizace rybníku Haltýř v příměstské části. Rybník slouží jako požární nádrž a ke koupání. Náklady jsou kolem 3,5 milionu korun. Město dle ČTK dostalo dotaci zhruba 1,8 milionu. Nejdražší byl odvoz bahna zamořeného těžkými kovy včetně arzenu, kterého bylo v Haltýři přes 40 centimetrů.

 

sd1904 Přístavby ZŠ T. G. Masaryka (novostavba)

Přístavba stávající školy v obci Velim. Škola se tak rozšířila o tři třídy, novou školní kuchyň a tělocvičnu. Součástí stavby byly i další práce ve stávajícím školním areálu (hrubé terénní úpravy, úprava komunikací a zpevněných ploch, konečné terénní a sadové úpravy, přípojka vody, přípojka kanalizace, přípojka NN, přípojka slaboproudu, přípojka topení, venkovní osvětlení, oplocení).

 

sd1905 Spolkový dům – úpravy a  přístavby obecní úřadovny 

Objekt obecního úřadu byl zateplen, provedla se nová střecha, vnější osobní výtah, menší dispoziční úpravy (především hygienického zázemí) a nové vnitřní instalace. Objekt na poz. st. 271 slouží jako obecní úřad s kancelářskými a skladovými prostory, obecní knihovna, je zde také část určená k pronájmu např. pro masáže a kancelář právníka. Do objektu bude vytvořen bezbariérový přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu vnějším výtahem dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Objekt je samostatně stojící budova postavená v 70. letech 20. století. Je obdélníkového půdorysu. Budova obsahuje přízemí, patro, je částečně podsklepena. Podlaha přízemí je cca 1,2 m nad úrovní okolního terénu. Nová střecha je nyní valbová. Osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace je umožněn přístup do všech podlaží určených pro užívání veřejností. Výškové rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm.

 

sd1906 Centrum denních služeb 

Objekt společnosti Cesta životem bez bariér je určen pro rodiny s handicapovanými dětmi. Rodiny zde najdou pod jednou střechou širokou nabídku služeb, které pro tuto cílovou skupinu v našem regionu chyběly nebo byly poskytovány pouze v omezené míře. Přízemí má cvičnou kuchyň a společenskou místnost vhodnou k nejrůznějším aktivitám – výtvarný kroužek, rukodělné dílny, muzikoterapie, besedy, přednášky, neformální setkávání, v dopoledních hodinách klub pro maminky s dětmi apod. Dům je plně bezbariérový.

 

sd1907 Cyklověž BIKE TOWER (novostavba)

Cyklověž, neboli automatická úschovna kol, začala v měsíci květnu fungovat v blízkosti hlavního vlako vého nádraží v Kolíně. Stavba disponuje 118 úložnými místy pro kola. Díky moderním technologiím lze pomocí počítače nebo chytré aplikace na dálku předem zjistit její obsazenost.

 

sd1908 Výpravní budova vlakového nádraží (rekonstrukce)

Dne 17. října byla po roční rekonstrukci předána do užívání výpravní budova kolínského nádraží. Ta je nejfrekventovanější stanicí ve středních Čechách a denně zde projde až 19 000 cestujících. Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci interiérů i exteriérů budovy s různými novými technologiemi.

 

sd1909 Úpravy ulic Moravcova a Březinova (rekonstrukce)

V ulicích Moravcova a Březinova vznikly zcela nové komunikace a parkovací stání, chodníky, veřejné osvětlení, ulice byly vysázeny stromy a pracovalo se i na esteticky hezkých kontejnerových stáních. Rekonstrukcí se tak podařilo opět zlepšit vzhled starého šedého panelového sídliště.

 

sd1910 Most (kompletní rekonstrukce)

Po kompletním odstranění starého mostu (z důvodu nevyhovujícího a havarijního stavu) přes říčku Klejnárku před vjezdem do Starého Kolína byl od nových základů vybudován most nový. Ten je již opět průjezdný v obou pruzích a byl budován převáženě jako monolitická železobetonová konstrukce s větším navýšením z důvodu možného zvýšení vodního toku.

 

sd1911 Bytový objekt na sídlišti u vodárny (novostavba)

Na okraji kolínského sídliště u vodárny v ulici Antonína Dvořáka byl vybudován nový bytový dům o pěti nadzemních a jednom podzemním podlaží. Pravidelnost tvaru zajímavě nabourávají vytvořené balkony a venkovní terasy.

 

sd1912 Venkovní úpravy u polikliniky (rekonstrukce)

V tomto roce proběhla u kolínské polikliniky ve Smetanově ulici řada venkovních stavebních úprav, které vylepšily vzhled okolí a především i přístupnost pro osoby se sníženou pohyblivostí. Patřily sem například nové venkovní dlažby, zastřešení u vchodu, upravená schodiště, nájezdové rampy, parkovací stání, venkovní inventář a výrazným prvkem jsou jistě tzv. gabionové stěny.

 

sd1913 rekonstrukce Šporkovského paláce 

Historie původně barokního paláce v centru Prahy sahá na přelom 17. a 18. století. Z původní budovy zůstalo barokní průčelí Anglobanky z roku 1926. Od roku 2017 probíhala rekonstrukce památkově chráněného komplexu paláce. Jedná se o komplex 3 budov, z nichž jedna, budova banky, byla navržena architektem Josefem Gočárem. Tato část byla v roce 1948 znárodněna a její původní krása byla pohlcena řadou necitlivých přestaveb a zásahů. Do přestavby se pustil Ing. arch. Stanislav Fiala (autor např. Paláce Národní) ve snaze dostat přiblížit interiér opět co nejvíce původnímu stavu, tak jak jej navrhl Josef Gočár. Do komplexu mezi ulicemi Hybernská a V Celnici postupně stěhovalo přes 150 zaměstnanců advokátní kanceláře.

 

sd1914 Multifunkční venkovní hřiště SOŠ a SOU stavebního (novostavba)

U sportovní haly SOŠ a SOU stavebního v Kolíně vzniklo na okraji lesoparku Borky nové multifunkční hřiště, které se bude moci využívat především na různé míčové sporty. Hřiště vyniká výraznými barvami, které tvoří tzv. umělý koberec. (Hlavní plocha hřiště je již zhotovena, ale z důvodu zimní technologické přestávky budou počátkem dalšího roku dobudovány dokončovací drobné práce, jako například nové tribuny).

 

sd1915 Revitalizace panelového sídliště Drahelice VII. etapa 

Jde o rekonstrukci technicky nevyhovujicich ploch v ulicich Karla Čapka a Mládežnická: současti řešeni je navrh novych parkovacich mist pro sniženi deficitu odstavnych stani v dane lokalitě; · současti navrhu je navrh zklidněne ulice s ohledem na provoz pěšich a navaznost na zakladni školu; jsou nově navrženy bezbarierove pěši trasy. Komunikace je osvětlena moderními novými svítidly typu LED na bezpaticových stožárech. Svítidla jsou instalována v montážní výšce 8m s výložníkem nebo osov. Chodníkové osvětlení je modernizováno novými svítidly typu LED na bezpaticových stožárech. Svítidla jsou instalována v montážní výšce 4 m. Nové kabelové vedení bylo napojeno do nového rozvaděče, instalovaného v předchozí etapě ulice J.Gagarina. Vedení bylo uloženo v travnatém pásu a v chodníkové skladbě.

 

sd1916 Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic

Jednoduchými, nepříliš radikálními zásahy byl probouzen poetický maloměstský charakter tohoto místa. Krajská silnice procházející středem náměstí byla limitou řešení. Původní dlažba, rozebraná při její rekonstrukci, byla nahrazena novou ctětínskou žulou a znovu použita v místech parkování a pojezdu aut po ploše náměstí. Ostatní plochy náměstí jsou dlážděné šedožlutou sumrakovskou žulou v různých stupních hrubosti a skladebného vzoru podle převažujícího funkčního využití. Plocha je členěna liniemi žulových kostek, naznačující hranice parcel a trasy vjezdů. Původní zanedbané stromy jsou nahrazeny novými platany, lípami a trvalkovými záhony. Od studie k realizaci relativně malé veřejné stavby uběhlo 10 let.

 

sd1917 Most ev.č. 24032-4 přes Červený potok 

Původně se jednalo o most dvoupolový ze 16. stol., jehož obě pole převáděla cestu přes Bakovský potok. Třetí pole přes mlýnský náhon bylo přistaveno později. Nejmladší je pole jižní, čtvrté, které bylo postaveno v místě bývalého dřevěného mostu. Kamenný klenbový silniční most o 4 polích umožňuje převedení silniční dopravy na silnici III/24032 v obci Sazená přes Červený (Bakovský) potok. Překračuje koryto potoka a jeho přilehlé inundační území. Most je nemovitou kulturní památkou vedenou v registru nemovitých kulturních památek pod číslem 15578/2-562. Účelem rekonstrukce barokního mostu bylo odstranění jeho nevyhovujícího stavebního stavu a prodloužení životnosti této významné památky. Kameny, jejichž poškození nedosáhlo takového stadia, že by byla nezbytná jejich výměna, byly sanovány pomocí minerální hmoty pro restaurování a doplňování přírodních kamenů. Při přezdívání a doplňování poškozeného zdiva byl respektován jeho spárořez a stávající tvar.  Most byl rekonstruován za plné uzavírky silniční dopravy.

 

sd1918 Rekonstrukce a dostavba funkcionalistické vily 

Základní tvar domu je kvádr s ustupujícím posledním podlažím. Na severní straně se ubourává původní vstup se zádveřím a prodlužuje se hlavní část hmoty s novým tělesem schodiště. Je přistavěna nová garáž přibližně 0,5 m pod úrovní suterénu. Střecha garáže je pochozí zelená, která přechází v terén. Na východní straně původního domu je přístavba ložnic přes 2 podlaží organického tvaru. Nosná konstrukce přístavby ve tvaru „hrušky“ je z dřevěných KVH hranolů. Konečný tvar je vyřezán z biodesek a opláštěn prkny. Dům je omítnutý bílou, hladkou, silikátovou omítkou s podezdívkou z dlaždic 30×50 cm cihlově červené barvy. Organická přístavba ložnic ve tvaru „hrušky“ má obklad z hliníkových šablon Prefa přírodní barvy. Plochá střecha je zatížena kačírkem. Okna jsou dřevo-hliníková, zasklená trojsklem – v barvě slonová kost. Venkovní i garážové vrata budou ve stejné barvě jako okna. Dispozice jsou rozděleny do čtyř podlaží. V suterénu jsou umístěny 2 garáže pro osobní automobily, technické zázemím domu a letní místnost s kuchyňkou. V přízemí obývací pokoj, kuchyně s jídelnou a ložnice. V prvním patře je návštěvnická zóna domu v podobě 3 pokojů. Poslední ustupující podlaží tvoří relax zóna s východem na střešní terasu.

 

sd1919 Novostavba MŠ Přívory

Jednotřídka doplňuje stávající budovu mateřské školy na společném pozemku sloužícím pro venkovní pobyt dětí. Návrh reaguje na tvar pozemku tak, aby budova oddělila zahradu od silnice přiléhající k její východní straně. Vstupní fasáda se obrací ke stávající budově a vytváří tak přirozený centrální prostor, kudy přicházejí rodiče s dětmi. Výhled do zahrady z denní místnosti je naopak díky prolomení západní fasády chráněn před provozem u vstupního prostoru. Prosklenými plochami se sníženým parapetem se hlavní místnost celé budovy otvírá do zahrady. Dispoziční řešení vzešlo nejen z požadavků vyhlášky, ale i z rozhovorů a diskuzí s učitelkami všetatské mateřské školy. Celkově je návrh založen na přehlednosti, vizuálním propojení prostorů, minimalizaci chodeb a maximálním využití podlažní plochy pro pohyb dětí. Prosklenými plochami prostupuje zahrada do interiéru, zajišťují dostatek denního světla a výhled do zeleně. V celém návrhu jsou využity parapety snížené na přirozenou výšku pro děti. Nadsvětlíky interiérových dveří pomáhají propojovat prostor tam, kde plné dveře zajišťují soukromí. Zastřešený vstupní prostor poskytuje ochranu před nepřízní počasí i letním sluncem a nabízí dostatek místa pro sezení. Velké okno umožňuje dětem oční kontakt s kamarády, kteří jsou již v šatně. Kancelář s šatnou učitelek je umístěna tak, aby přímo navazovala na prostory, kde se přezouvají a převlékají děti. Přípravna obědů a svačin je přístupná ze „špinavých prostor“ školy, aby se služba přivážející oběd nemusela přezouvat. Ekologické souvislosti: objekt je moderní dřevostavba, tzn. Je postavený z jediného dorůstajícího a tudíž trvale udržitelného materiálu – dřeva. Řešení bezbariérovosti: celá budova je bezbariérová.

 

 

KLÁRA DOSTÁLOVÁ: …. a hlavně všem hodně, hodně zdraví v novém roce

Organizační výbor soutěže chtěl nový kalendářní rok zahájit tím, že dá novoroční slovo výrazné personě. Proto se redakce stawebu obrátila na věcně nejčastěji jmenovanou ministryni české vlády, která má na letošek velice těžký cíl – prosadit schválení nového stavebního zákona, aby se v této záležitosti pro naši proceduru STAVBA ROKU vyjádřila, neboť konečně má stavební komunita na ministerském křesle někoho, kdo se nebojí s veřejností často a přímo komunikovat. Doprovodné foto jsme si vypůjčili z její novoroční zdravice, odkud jsme do titulku přenesli závěrečná slova.

„Nový stavební zákon přináší mnoho změn zejména v procesech, hmotném stavebním právu, v soudním přezkumu, digitalizaci a integraci dotčených orgánů. Od ledna budu na sociálních sítích i webu MMR detailně informovat o všech navržených změnách. Co obsahují jednotlivé paragrafy nového zákona se můžete už nyní podívat na stránce:“

https://www.mmr.cz/getmedia/f7c0609f-1e55-440b-bb5f-d185c3153c73/Rekodifikace-brozura.pdf.aspx?ext=.pdf&fbclid=IwAR3n7lk-LL3g1OjHSn_U3u2daEKskZZdGnXopEyzyxAgcQQrNCZ-uPxzaHI

V roce 2017 byla Klára Dostálová zvolena do Poslanecké sněmovny ČR, v prosinci se stala ministryní pro místní rozvoj. Na Ministerstvu pro místní rozvoj působila od roku 2014 nejprve jako náměstkyně pro evropské programy a následně jako náměstkyně v sekci regionálního rozvoje.

Gestorské návrhy

letos dokončených stavebních děl od většiny gestorů organizačního výboru již byly doručeny a nyní se zpracovávají. Direktoriát soutěže očekává uživatelskou i architektonickou pestrost navržených staveb.

PETR CHUDOMEL: porodní oddělení je vysoce moderní a přitom si zachovává civilní tvář

Podle všeobecné městské encyklopedie vznikla současná Oblastní nemocnice přeměnou krajské Nemocnice transformací v akciovku pod označením Oblastní nemocnice Kolín. V roce 2005 tak rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje. V jejích 28 odděleních se během roku léčilo na 275 tisíc pacientů. O jejím stavebním vzniku se ale rozhodlo už roku 1892, kdy hlasovalo okresní zastupitelstvo tak, aby byla postavena tato nová nemocnice. Po nástupu současného ředitele Petra Chudomela bylo z nemocnice vytvořeno moderní zdravotní zařízení se spádovou oblastí celého Středolabí. Redakce stawebu položila několik otázek právě úřadujícímu řediteli, který byl nedávno nominován za svoji příkladnou činnost na prestižní ocenění.

Od kdy pane doktore jste na postu ředitele nemocnice?

Ředitelem jsem se stal v r. 2008. Předtím jsem byl vedoucím jednotky intenzivní péče a později šéfem operačních sálů.

Městské aglomerace zaostaly s přípravou ploch pro parkování a odstavování osobních aut. Jak si stojí vaše zdravotnické zařízení?

Parkování pro naše pacienty, ale i zaměstnance vnímáme jako velký problém, kterým se budeme muset vážně zabývat. Areál nebyl dimenzován na pohyb aut, sanit a hasičských vozů dnešní velikosti a hustoty provozu.

Co s tím?

Řešíme ho permanentně, ale bez větších úspěchů. Proto jsme se rozhodli, pod tíhou naléhavosti situace, vybudovat velké parkoviště pro zaměstnance, které pokryje poptávku po jejich parkovacích místech s tím, že vlastní areál ještě více zpřístupníme pacientům. Podporujeme také větší využívání parkoviště naproti nemocnici.

Jaké sporty jste pane Chudomeli v minulosti vyzkoušel a jaké dnes divácky sledujete?

Jako kluk z vesnice jsem musel obstát ve fotbale, tenise, volejbale, bruslení, atletice a nějak se prosadit. Co se týče televizního sledování zaměřuji se prakticky na všechny sporty. V současnosti asi nejvíce na rugby, tenis a snooker.

V minulých letech se vaše stavební díla objevila mezi nominovanými ve veřejnoprávní soutěži STAVBA ROKU. Úspěšné byly vaše stavby i před porotou. Jak jste se pane řediteli stavebně činili letos?

Ano, zejména náš pavilon „D“ – dětský pavilon ve své době zvítězil v soutěži Stavba roku a porazil tehdy i Kolínský obchvat. Ještě jednou bych za něj chtěl poděkovat jeho architektovi Leovi Provazovi, který bohužel, už není mezi námi. Letos se můžeme, ale i budeme, chlubit nově rekonstruovaným gynekologicko-porodnickým pavilonem, který byl slavnostně otevřen 30. října 2019. Zejména porodní oddělení, které je vysoce moderní a přitom si zachovávající civilní tvář, je naší chloubou. Je na našem personálu, jak se jim ho podaří „prodat“ nastávajícím maminkám.

Jste vnímán jako přirozená autorita. Velká výroční porota Vám letos předala prestižní pamětní list. Jaký má vlastně lékař vztah k jiným profesím?

Lékaři obecně byli a jsou vzdělaní lidé. Často byli na vesnicích nositeli vzdělání a kultury, spolu s panem učitelem a lékárníkem. Kromě svých odborností inklinují k jiným profesím, disciplínám, sportům či hře na hudební nástroj anebo malování, fotografování apod. Někteří píší knihy. A to nejenom odborné! Myslím, že lékaři nemají problém uznávat odborné profese jinak zaměřené, ale musí být alespoň stejně náročné jako je medicína a ta je jedna z nejtěžších. Myslím, že jejich sebevědomí jako profesní skupiny za posledních 30 let hodně narostlo. Je to pochopitelné.

Děkujeme za odpovědi, které se jistě budou dobře číst. Připojujeme se ke gratulantům, což mohou učinit i naši laskaví čtenáři. Kontakty a informace o nemocnici na webu

https://nemocnicekolin.cz/vedeni-nemocnice/os-1006/p1=1334

Závěrečná etapa navrhování skončí se závěrem roku 2019

Organizační výbor upozorňuje veřejnost, že 31.12. bude ukončeno navrhování stavebních děl do ročníku 2019. Nominační návrhy mohou direktoriátu soutěže podat jen jmenovaní gestoři viz záložka KONTAKTY na tomto stawebu. S ohleden na tento termín musí případný podnět některému gestoru být předán přiměřeně dříve.

Potencionální navrhovatel z řad veřejnosti se přitom nemusí obávat, že doporučovaná stavba není pro svoji maličkost dostatečně vhodná aby byla nominací poctěna. Veřejnoprávní soutěž není koncipována pro megastavby a uspět před velkou výroční porotou může i drobná investice. Případnou nevhodnost objektu pro jeho umístění nebo vzhled (viz ilustrační kresba) redakce stawebu doporučuje ponechat na vybraném gestoru.

Sledované stavby

Některá stavební díla jsou ostře sledovaná už od svého záměru. Mezi ně patří výstavba bytového domu v historickém jádru, jak ji přiblížil článek v místním týdeníku. Na níže uvedené fotce gremiální viceprezident širokým roztažením naznačuje co práce ho ještě čeká.