Podmínky soutěže

Spádové území Kolína se od nepaměti nazývá jako střední Polabí nebo střední Čechy, či chcete-li přímo Středolabí. Bývalé okresy kolínský, mladoboleslavský, kutnohorský, pražsko-východní a nymburský zahrnují podstatnou část spádového území. A právě tato část republiky, neohraničená krajským politickým zřízením, je se svým centrem v kolínské stavební škole přirozeným regionem pro organizaci STAVBA ROKU střední Čechy. Cílem organizátorů je seznámit širokou veřejnost s úrovní současného stavitelství ve středních Čechách. Po mnohých kulturách se zde dochovaly významné stavby. Do stavebních děl se dávají nemalé prostředky a značné úsilí. Proto jde o oblast veřejností silně sledovanou. Organizační výbor soutěže, umožňuje posoudit u navržených stavebních děl kvalitu realizace staveb, stupeň stavebně technické, hospodárné, ekologické, uživatelské a estetické úrovně. S tím se samozřejmě zviditelňuje místní stavební kultura a výsledky práce stavebníků, architektů, projektantů, dozorů, zhotovitelů, ale v neposlední řadě také investorů. Nyní máme vyhlášené kategorie:

 • pozemní stavby
 • dopravní stavby
 • ekologické stavby
 • bezbariérové stavby

Do procedury v jednotlivých kategoriích mohou být navržena pouze ta stavební díla, která byla dokončena nebo uvedena do provozu v hodnoceném období kalendářního roku. Nelze nominovat stavby, které byly již ohodnoceny organizátory v některém z předchozích ročníků Stavby roku. Jednotlivé stavební objekty jedné investiční akce mohou být navrženy samostatně. Do kategorií budou zařazeny pouze stavby na vyhlášeném spádovém území středních Čech.

Stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií

 • koncepce díla
 • konstrukční řešení
 • vliv stavby na životní prostředí
 • úspory energií
 • začlenění stavby do prostředí
 • kvalita stavebních prací
 • architektonické ztvárnění stavby
 • funkční a prostorové řešení stavby
 • uživatelská spokojenost
 • bezbariérové užívání staveb
 • ochrana životního prostředí

Uzávěrka přihlášek je vždy 31. ledna následujícího roku. Ceny nemusí být na základě rozhodnutí vyhlašovatele uděleny. Organizační výbor si vyhrazuje právo vyřazení stavby ze soutěže při rokování.

Jednotlivé kroky procedury celého ročníku

 1. vyhlášení ročníku a zahájení navrhování
 2. kontrola průběhu navrhování a vymezení kategorií
 3. ukončení navrhování, souhrnné zpracování nominačních návrhů
 4. nominační zařazení staveb do kategorií a vyřazení staveb nesplňujících kritéria
 5. hlasování velké výroční poroty
 6. generální stavební obřad, předávání certifikátů přímo na stavbách