Podmínky soutěže

Spádové území viditelné z kolínské vodárenské věže se od nepaměti nazývá jako střední Polabí nebo střední Čechy, či chcete-li přímo Středolabí. Bývalé středočeské okresy zahrnují podstatnou část spádového území. Také hlavní město nelze ze spádového území z přirozených důvodů vyjmout. A právě tato část republiky, neohraničená krajským politickým zřízením, je se svým kolínským centrem  přirozeným regionem pro organizaci STAVBA ROKU střední Čechy. Cílem organizátorů je seznámit širokou veřejnost s úrovní současného stavitelství ve středních Čechách. Po mnohých kulturách se zde dochovaly významné stavby. Do stavebních děl se dávají nemalé prostředky a značné úsilí. Proto jde o oblast veřejností silně sledovanou. Organizační výbor veřejnoprávní soutěže umožňuje posoudit u navržených stavebních děl kvalitu realizace staveb, stupeň stavebně technické, hospodárné, ekologické, uživatelské a estetické úrovně. S tím se samozřejmě zviditelňuje místní stavební kultura a výsledky práce stavebníků, architektů, projektantů, dozorů, zhotovitelů, ale v neposlední řadě také investorů.

DIREKTORIÁT SOUTĚŽE

 ředitel Barbora Suchá

 ředitel Pavel Kolář

 ředitel Jindřich Synek

 ředitel Jan Dufek

Vyhlášené kategorie:

 • pozemní stavby
 • dopravní stavby
 • ekologické stavby
 • bezbariérové stavby

Do procedury v jednotlivých kategoriích mohou být navržena pouze ta stavební díla, která byla dokončena v hodnoceném období kalendářního roku. Nelze nominovat stavby, které byly již hodnoceny v některém z předchozích ročníků Stavby roku. Jednotlivé stavební objekty jedné investiční akce mohou být navrženy samostatně. Do kategorií budou zařazeny pouze stavby nominované.

Stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií

 • koncepce díla
 • konstrukční řešení
 • vliv stavby na životní prostředí
 • úspory energií
 • začlenění stavby do prostředí
 • kvalita stavebních prací
 • architektonické ztvárnění stavby
 • funkční a prostorové řešení stavby
 • uživatelská spokojenost
 • bezbariérové užívání staveb
 • ochrana životního prostředí
 • hospodárnost projektu

Uzávěrku přihlášek stanoví direktorium soutěže. Ceny v každé z kategorií nemusí být na základě rozhodnutí vyhlašovatele uděleny. Organizační výbor si vyhrazuje právo vyřazení navržené stavby ze soutěže při rokování.

Jednotlivé kroky procedury celého ročníku

 1. vyhlášení ročníku a oficiální zahájení navrhování
 2. kategorizace ročníku
 3. ukončení navrhování, souhrnné zpracování nominačních návrhů
 4. nominační zařazení staveb do kategorií a vyřazení staveb nesplňujících kritéria
 5. hlasování velké výroční poroty
 6. delegování
 7. generální stavební obřad
 8. předávání certifikátů přímo na stavbách