Pohled porotce

Gabriela ČmugrováNa zasedání velké výroční poroty se připravují desítky porotců, mezi kterými ani letos nechybí všeobecně uznávaná porotkyně a vrchní komisař Gabriela Čmugrová (na snímku). Právě tato vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje odpověděla gremiální redakci před tzv. rokováním na několik otázek:

Na jaké aspekty stavebního díla by se měla klást větší váha?

Důležité jsou všechny aspekty stavebního díla, od statiky, přes vhodné architektonické řešení a umístění stavby do okolní zástavby nebo krajiny. HZS však stavby zkoumá pouze z hlediska požární bezpečnosti staveb v rozsahu stanoveném právním předpisem (zákon č. 133/1985 Sb., zákon o PO) a prováděcích předpisů. Při posuzován staveb dále využívá technická normativa, která jsou stanovena v českých technických normách (ČSN). Tyto pak stanoví nejmenší možnou míru požární bezpečnosti každé stavby. Z hlediska požární bezpečnosti je potřeba ze všech požadavků vyzdvihnout především zajištění bezpečné evakuace osob při případném požáru stavby, bezpečnost zasahujících jednotek a zajištění přístupu ke stavbě a zdrojů požární vody a dále zabránění šíření požáru po stavbě i mezi stavbami navzájem.

Jsou starší veřejné stavby na požadované výši, nebo z protipožárního hlediska silně pokulhávají za současnými požadavky?

Platnost kodexu požárních norem, který stanovil alespoň základní požadavky na provedení staveb z hlediska požární bezpečnosti, se datuje do 80. let minulého století. V současnosti je tento kodex stále v platnosti, nicméně je již uzpůsoben většině nových poznatků vědy a techniky, novým technologiím a znalostem. Z toho také vyplývá, že požadavky dnešních ČSN se od těch původních odlišují a reflektují vývoj ve společnosti. Před platností tohoto kodexu byly více či méně pouze požární řády měst, v kterých byly uvedeny základní požadavky na provedení části staveb především pak na půdní prostory, styčné stěny a komíny, dále zde byly uvedeny rámcové požadavky na umisťování staveb pro zabránění šíření požáru.

V městské encyklopedii KOLÍNSKÉ POJMY je zmíněno několik velkých požárů, kterým podlehla podstatná část královského města. Čím se tehdejší stavby nejvíce podbízely plamenům?

V minulosti docházelo k požárům relativně často. Toto bylo způsobeno většinou neopatrnou manipulací s otevřeným ohněm (světlo, topení), úmyslem v době válek a i žhářstvím. Rozsah požárů byl dříve dán nejběžnějším stavebním materiálem, kterým bylo dřevo, sláma atd. jelikož tyto materiály dobře hoří a šíří požár. Rozsah požárů byl zároveň dán i hustotou aglomerací, kdy požár jedné stavby velmi často zapříčinil i požár staveb okolních. Zároveň s tím byly ve srovnání s dnešní dobou technické prostředky na hašení požárů velmi málo účinné a často chyběly úplně.

A jaká je dnes situace v realizacích požárně-bezpečnostních řešeních?

Lze konstatovat, že v současnosti, tedy 21. století je požární bezpečnost již na velmi vysoké úrovni ve všech oblastech ať již se jedná o stavební konstrukce, požárně bezpečnostní zařízení, věcné prostředky požární ochrany, nebo techniku určenou k hašení požárů. Požární bezpečnost staveb je řešena v kodexu ČSN 73 08xx, ale i v dalších ČSN, zároveň je upravena v zákoně č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci nebo vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických požadavcích na stavby. Požární ochrana je ale včleňována přímo i do jednotlivých oblastí zabývajících se např. průmyslem, stavebnictvím. Požadavky na provedení staveb a to včetně požadavků na požární bezpečnost jsou stanoveny v projektové dokumentaci a to již na úrovni územního řízení, dále pak v rámci stavebního řízení popř. ohlášení, kde stavby stanovené zákonem o požární ochraně podléhají schválení HZS. Ověření splnění těchto požadavků se provádí při závěrečné kontrolní prohlídce, tedy řízení o povolení užívání stavby, kterého se účastní i zástupce HZS.

Kterou fázi procedury Stavba roku máte nejraději?

Nejspíše hlasování, kdy jsou nám nejprve všechny stavby představeny a popsány zajímavé aspekty ze všech oblastí výstavby. A poté to napětí, při vyhlašování vítězných staveb.


Za čtenáře předem děkujeme za Vaše odpovědi, které pomohou ozřejmit další úhel pohledu na rozsáhlou stavební komunitu z hlediska veřejného zájmu.